Dát přednost v jízdě znamená: Jaká jsou pravidla přednosti?

Autor: Driveway

Většina z nás se v pravidlech silničního provozu setká pouze pasivně, při zkoušce řidičského průkazu. Přednost v jízdě je však jedním z nejdůležitějších pravidel, která bychom měli znát všichni. Ať už jste za volantem nebo chodcem, pochopení pravidel přednosti je klíčové pro bezpečnou a plynulou dopravu. V tomto článku se podíváme na to, co znamená dát přednost a jaké jsou základní pravidla spojená s touto důležitou součástí našeho každodenního života na silnicích. Připravte se na zajímavé poznatky a aktualizujte své znalosti přednostních práv!
Pravidla přednosti na silnicích

Pravidla přednosti na silnicích

Při pohybu na silnicích je důležité dodržovat pravidla přednosti v jízdě, která slouží k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu. Zde uvádíme některá klíčová pravidla:

 • Vždy má přednost ten, kdo je vpravo
 • V případě kruhového objezdu je nutné poskytnout přednost vozidlům vjíždějícím zprava
 • Pokud vozba nevyžaduje jinak, maš výměnu a smažíš
 • Při odbočování z hlavní silnice na vedlejší drobnou nebo městskou (vpravo), je nutno dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po této dráze

Dodržování těchto pravidel je důležité pro snížení rizika dopravních nehod a zachování pořádku na silnicích. Pamatujte, že i když se může zdát situace zřetelná, je vždy dobré být ohleduplný a vybrat si bezpečné místo pro předjíždění. Pokud se nacházíte v obci, dodržujte také přiměřenou rychlost a dbajte na předpisy ohledně přecházení chodců. Pouze společným úsilím můžeme udržet silnice bezpečnými pro všechny účastníky provozu.

Kdo má právo přednost na křižovatkách?

Kdo má právo přednost na křižovatkách?

Na křižovatkách v České republice existuje jasně stanovené pravidlo, které udává, kdo má přednost v jízdě. Dodržování těchto pravidel je nejen povinností každého řidiče, ale také zajišťuje bezpečnost na silnicích.

Podle § 25 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. má přednost v jízdě dle pravidla pravé ruky všechen provoz na hlavní komunikaci, tedy vozidla, která se blíží od pravé strany. Jsou-li však na křižovatce umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, je třeba se řídit touto značkou a upřednostnit ostatní účastníky provozu. Nezapomeňte vždy dávat přednost pěším, cyklistům a vozidlům houkajícím hasícího vozidla či sanitky.

 • Na křižovatkách je důležité dodržovat pravidlo pravé ruky.
 • Přednost mají vozidla na hlavní komunikaci.
 • Při značce „Dej přednost v jízdě“ je nutné upřednostnit ostatní řidiče.
 • Vždy dávejte přednost pěším, cyklistům a záchranným vozidlům.

Je důležité si tato pravidla zautomatizovat a být vždy pozorný, protože dodržování přednosti na křižovatkách je nejen povinností, ale také zvyšuje bezpečnost našich silnic. Pokud všichni řidiči dodržujeme pravidla, můžeme se vyhnout nepříjemným situacím a zbytečným nehodám. Pamatujte, že respektování přednosti je v zájmu vaší bezpečnosti i bezpečnosti ostatních účastníků provozu.

Přednost ve výjezdech z parkovacích ploch

Přednost ve výjezdech z parkovacích ploch

Ve výjezdech z parkovacích ploch je důležité dodržovat přednost a zachovat bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Dodržování přednosti při vyjíždění z parkoviště je klíčové z hlediska prevence nehod a zachování plynulosti provozu. Při výjezdu z parkovací plochy platí několik zásad, které je důležité mít vždy na paměti:

 • Ujistěte se, že se před vyjížděním náležitě rozhlédnete a zkontrolujete, zda se neblíží žádná vozidla nebo chodci.
 • Dbáte na důsledné dodržování dopravních značek a pokynů, které regulují výjezd z parkovacích ploch.
 • Při vyjíždění ze strany, na které je přednost pro účastníky silničního provozu, buďte ve střehu a upřednostněte ostatní řidiče.

Je také dobré pamatovat na to, že přednost vyjíždějících vozidel z parkovacích míst může být ovlivněna místními pravidly. Například na některých parkovištích nebo v určitých zónách může být přednost upřednostňována jedním směrem nebo zakázána vyjet ve špičkových hodinách. Je vždy nutné dodržovat a respektovat tyto zvláštní podmínky, abychom zajistili bezpečnost a plynulost provozu pro všechny.

Speciální situace: Přednost vozidel vzhledem ke značkám

Speciální situace: Přednost vozidel vzhledem ke značkám

Při řízení na silnicích se často setkáváme se speciálními situacemi, které mohou ovlivnit přednost vozidel. Jednou ze specifických situací je přednost vozidel vzhledem ke značkám. Znáte-li tyto pravidla, budete se veřejných komunikacích cítit mnohem sebejistěji a budete schopni rychle a správně reagovat.

Pamatujte, že každý typ dopravní značky nese určité pravidla, které řidiči musí dodržovat. Při řízení je důležité věnovat pozornost silničním značkám, které vám mohou poskytnout cenné informace o přednosti vozidel. Například, jestliže jste na kruhovém objezdu a vidíte značku na vjezdu s nápisem „dává přednost v jízdě“, je důležité přizpůsobit svou rychlost a respektovat ostatní řidiče, kteří se již v objezdu nacházejí.

Zde jsou některé typy značek, které upravují přednost vozidel:

 • Značky stop: Pokud přijedete ke křižovatce nebo přechodu pro chodce s touto značkou, musíte zastavit a přednost nechat projíždějícím vozidlům.
 • Značky přednostních vozidel: Pokud vidíte takovou značku na silnici, musíte vyčkat, až přednostní vozidla projedou, i když na křižovatce nemají vždy přednost ze zákona.
 • Značky jednosměrného provozu: Jednosměrná doprava přednostně směřuje ve směru označeném šípkou na značce. V opačném směru se musíte přizpůsobit ostatním vozidlům, které mají přednost.

Pamatujte si, že řízení vozidla na veřejných komunikacích vyžaduje plnou koncentraci a dodržování pravidel. Naučte se rozpoznávat různé typy značek, abyste dokázali správně interpretovat jejich význam a chovat se v souladu s předností vozidel. Pamatujte také na zlaté pravidlo silničního provozu: respektujte své spolujezdce a zacházejte s nimi tak, jak byste si sami přáli být zacházeni.

Závěrečné poznámky

Přednost v jízdě je jedním z nejdůležitějších pravidel silničního provozu. Bezpečnost na silnicích závisí na tom, jak dobře porozumíme a dodržujeme tato pravidla. Doufejme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit, jaká jsou pravidla přednosti na silnici.

Je důležité si uvědomit, že dodržování pravidel přednosti není jen povinností, ale také naší odpovědností vůči sobě i ostatním účastníkům silničního provozu. Pokud dáme přednost správně, pomáháme udržovat plynulost dopravy a minimalizovat riziko nebezpečných situací.

Pravidla přednosti jsou založena na logice a zdravém rozumu. Například v křižovatkách je vždy dávána přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici. Je důležité si také uvědomit, že přednost máte nejen vůči ostatním motoristům, ale také v případě, kdy přecházíte přes zebru jako chodec.

Kromě toho, že dodržování pravidel přednosti je zákonem požadováno, je také základem pro prevenci dopravních nehod. S dodržováním přednosti snižujeme riziko kolizí a můžeme tak chránit své zdraví i majetek. Dodržování pravidel přednosti je tedy v našem vlastním zájmu.

Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace o pravidlech přednosti na silnici. Pamatujte si, že každý z nás má roli ve vytváření bezpečného a plynulého provozu. Již jednoduché dodržování pravidel přednosti může mít velký vliv na redukci dopravních nehod. Buďte zodpovědnými řidiči a dejte přednost tam, kde je to nutné.

Na závěr, dodržujme pravidla přednosti a přispějme k lepší a bezpečnější silniční kultuře.

Napsat komentář